is / en / dk

1. Nafn og lögheimili
Sjóðurinn heitir Vinnudeilusjóður Kennarasambands Íslands og er eign þess. Lögheimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

2. Tilgangur
Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmenn þegar þeir eiga í vinnudeilum og greiða kostnað við vinnudeilur. Sjóðnum er heimilt að taka þátt í lögfræðikostnaði sem hlýst af ágreiningi um túlkun og framkvæmd kjarasamninga eða um sérkjör félagsmanna skv. reglum sem sjóðstjórn setur. Reglur þessar skulu hljóta staðfestingu stjórnar KÍ. Heimilt er sjóðstjórn, með samþykki stjórnar KÍ , að styrkja önnur stéttarfélög sem eiga í vinnudeilum.

3. Tekjur
Tekjur sjóðsins eru iðgjöld sem ákvarðast og greiðast á sama hátt og félagsgjald. Einnig fjáröflun sjóðsins og framlög frá öðrum stéttarfélögum eða öðrum aðilum.

4. Stjórn
Stjórn sjóðsins skipa sjö menn og sjö til vara. Hvert aðildarfélag KÍ tilnefnir einn aðalmann og einn varamann. Stjórn KÍ skipar formann úr þeirra hópi og staðfestir tilnefningar aðildarfélaga. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. Falli atkvæði jafnt á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns úrslitum. Ef formaður lætur af störfum á tímabilinu skipar stjórn KÍ nýjan formann úr röðum stjórnarmanna.

Hlutverk sjóðsstjórnar er að framfylgja því sem fram kemur í 2. grein um tilgang sjóðsins. Skrifstofa KÍ sér um þjónustu fyrir sjóðinn samkvæmt þjónustusamningi.

5. Fjárhagur og reikningar
Sjóðurinn hefur sérstakan fjárhag. Kostnaður af starfi stjórnar og rekstri sjóðsins greiðist úr Vinnudeilusjóði. Reikningsárið er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir með reikningum KÍ, endurskoðaðir af kjörnum skoðunarmönnum reikninga svo og löggiltum endurskoðanda.

6. Greiðslur úr sjóðnum
Félagsmenn sem greiða iðgjald til sjóðsins og verða fyrir tekjumissi eiga rétt á greiðslu úr honum í vinnudeilum. Stjórn sjóðsins skal meta hverju sinni hversu háa styrki skal veita, hvenær styrkgreiðsla skal hefjast, greiðslutímabil og önnur skilyrði. Stjórninni er heimilt að breyta upphæð styrks síðar ef hún telur ástæður og nauðsyn bera til. Meginreglur um úthlutun úr sjóðnum skulu hljóta samþykki stjórnar KÍ. Úthlutunarreglur sjóðsins skulu kynntar fyrir félagsmönnum eigi síðar en við upphaf vinnustöðvunar.

7. Lántökur
Stjórn sjóðsins er heimilt að taka lán til að auka ráðstöfunarfé sjóðsins. Lántaka er háð samþykki stjórnar Kennarasambands Íslands.

8. Ávöxtun
Fé sjóðsins skal ávaxta á sem tryggastan hátt og skal stjórnin kappkosta að varðveita verðgildi hans eins og frekast er unnt.

9. Sjóðurinn lagður niður
Hætti sjóðurinn störfum og verði lagður niður færast eignir sjóðsins í félagssjóð KÍ.

10. Breyting á reglum sjóðsins
Reglum þessum má einungis breyta á þingi KÍ og fer með þær breytingar eins og um lagabreytingar væri að ræða.

Tengt efni