is / en / dk

1. Nafn og lögheimili
Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Kennarasambands Íslands og er eign þess. Lögheimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

2. Hlutverk
Hlutverk sjóðsins er:

  1. að veita sjóðfélögum fjárhagsaðstoð vegna veikinda, slysa og dauðsfalla,
  2. að styðja sjóðfélaga vegna endurhæfingar eftir slys eða sjúkdóma,
  3. að styðja sjóðfélaga í fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi, heilsufar og heilbrigði þeirra.

Nánar skal kveðið á um greiðslur úr sjóðnum í úthlutunarreglum sem sjóðstjórn setur og skulu þær endurskoðaðar eigi sjaldnar en árlega. Úthlutunarreglur skulu hljóta staðfestingu stjórnar KÍ.

3. Tekjur og greiðslur
Tekjur Sjúkrasjóðs eru samningsbundin framlög vinnuveitenda félagsmanna í Kennarasambandi Íslands, svo og vaxtatekjur. Sjóðfélagar teljast þeir sem greitt er fyrir í sjóðinn.

4. Stjórn
Stjórn sjóðsins skipa sjö menn og sjö til vara. Hvert aðildarfélag KÍ tilnefnir einn aðalmann og einn varamann. Stjórn KÍ skipar formann úr þeirra hópi og staðfestir tilnefningar aðildarfélaga. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. Falli atkvæði jafnt á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns úrslitum. Ef formaður lætur af störfum á tímabilinu skipar stjórn KÍ nýjan formann úr röðum stjórnarmanna.

Hlutverk sjóðsstjórnar er að framfylgja því sem fram kemur í 2. grein um tilgang sjóðsins. Skrifstofa KÍ sér um þjónustu fyrir sjóðinn samkvæmt þjónustusamningi.

5. Fjárhagur og reikningar
Sjóðurinn hefur sérstakan fjárhag. Kostnaður af starfi stjórnar og rekstri sjóðsins greiðist úr Sjúkrasjóði. Reikningsárið er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir með reikningum KÍ, endurskoðaðir af kjörnum skoðunarmönnum reikninga svo og löggiltum endurskoðanda.

6. Ávöxtun
Fé sjóðsins skal ávaxta á sem tryggastan hátt og skal stjórnin kappkosta að varðveita verðgildi hans eins og frekast er unnt.

7. Lausn frá greiðsluskyldum
Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga og styrkja ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

8. Sjóðurinn lagður niður
Verði sjóðurinn lagður niður færast eignir sjóðsins í félagssjóð KÍ.

9. Breytingar á reglum sjóðsins
Reglum þessum má einungis breyta á þingi KÍ og fer með þær breytingar eins og um lagabreytingar væri að ræða.

Tengt efni