is / en / dk

Menntamálaráðherra fundar nú víða um Hvítbók sína. Daglega eru nú haldnir fundir um innihald Hvítbókar og leitast við að svara spurningunni um hvernig við getum bætt menntun barna okkar. Hvítbók var lengi í fæðingu og var loksins lögð fram nú í vor. Enginn höfundur eða ritstjóri er skráður ábyrgur fyrir Hvítbókinni og hvergi er vitnað beint í heimildir. Í hvítbók eru sett fram eftirfarandi markmið; Hlutfall þeirra sem ljúka prófi á tilsettum tíma fari upp í 60% árið 2018 Hlutfall þeirra sem ná grunnviðmiðum í lesskilningi PISA fari úr 79% í 90% árið 2018 Stytta nám til lokaprófs Draga úr brotthvarfi Breyta skipulagi starfsmenntunar Nám til stúdentsprófs miðist við 3ja ára námstíma Kenna...
Í viðtali við Morgunblaðið síðastliðinn laugardag fullyrðir Almar M. Halldórssonar, verkefnisstjóri PISA-könnunar hjá Námsmatsstofnun, að það sé lélegri kennslu um að kenna að Ísland dalar í niðurstöðum PISA prófa. Hann segir: „Kennslu í grunnskólum á Íslandi hefur hrakað síðan árið 2000, fátt bendir til annars“ og skellir þar með skuldinni á kennara. Ég vil fyrir hönd kennara mótmæla þessu og um leið framsetningu Morgunblaðsins sem sló málinu upp á forsíðu undir fyrirsögninni „Brýnt að bæta kennsluna“. Það er fjöldi þátta sem hefur áhrif á hvernig nemendum gengur í skóla, PISA-könnun er ekki eini mælikvarðinn sem líta ber til. Að setja þetta fram með þessum hætti er mikil einföldun og vísa ég þessari framsetningu á bug. Skoða þarf h...
  Þú í framtíðinni vilt að þú í nútíðinni lesir þessa grein og ég vona að þú gerir það. Í upphafi starfsævinnar eru lífeyrismál yfirleitt ekki efst í huga okkar. Mörgu ungu fólki finnst lífeyrismál óspennandi, flókin og leiðinleg. Upphaf lífeyristöku er í fjarlægri framtíð og þar af leiðandi okkur næstum óviðkomandi þegar við erum að stíga fyrstu skrefin á vinnumarkaði. En hvenær er þá eðlilegt að byrja að hyggja að lífeyristöku? Mörgum finnst að það hljóti að vera skömmu áður en farið er á lífeyri eða að minnsta kosti ekki mjög mörgum árum áður, hvað þá áratugum. Eftir að hafa svarað fyrirspurnum um lífeyrismál hér hjá KÍ síðastliðin ár hef ég oft hugsað um hvernig hægt væri að fá félagsmenn til þess að hugsa fyrr um lífeyrismál o...
Eins og svo margir í dag hef ég verið að rýna í fjárlagafrumvarp næsta árs. Þar er ég að glöggva mig á þeirri mynd sem er dregin af framtíð framhaldsskólans í þeirri von að eitthvað rofi til í rekstri þeirra. Því miður virðist ekki vera í farvatninu sá nauðsynlegi viðsnúningur sem þarf að eiga sér stað í rekstri skólanna frá því sem nú er. 400 milljóna viðbótarframlag til rekstrarins sem samið var um í kjarasamningunum í vor má sín lítils þegar annars staðar er skorið niður á sama tíma og gert ráð fyrir nemendafækkun langt umfram mannfjöldaspá.Þá er beinlínis talað um hagræðingu í frumvarpinu, með styttingu framhaldsskólanáms. Í frumvarpinu er vísað í Hvítbók eins og leiðarvísi inn í framtíðina. Fjárlagafrumvarp er rammpólitískt ...
  Síðustu misseri hefur Kennarasambandið unnið að því að auka og styrkja útgáfu sína. Í vor var tekin í notkun ný heimasíða sem þróuð verður áfram næstu mánuði. Einnig hefur upplýsingagjöf til félagsmanna einstakra aðildarfélaga verið efld í gegnum rafræn fréttabréf. Í dag stöndum við enn á tímamótum þegar Skólavarðan, málgagn KÍ, kemur í fyrsta sinn út sem rafrænn miðill. Félagsmenn geta nálgast blaðið í gegnum App á Apple Store og Google play en einnig í gegnum heimasíðu Kennarasambandsins á nokkrum mismunandi formum. Það á að tryggja að allir geti lesið blaðið á því rafræna formi sem þeim finnst þægilegast. Gert er ráð fyrir að blaðið komi út að fullu rafrænt fimm sinnum á skólaárinu og tvisvar til viðbótar bæði prentað og á raf...
  Í þeirri stefnu sem þing KÍ lagði sl. vor um fræðslumálin er m.a. lögð áhersla á að fræðslunefnd KÍ hafi annars vegar með höndum forystufræðslu fyrir kjörna fulltrúa í stjórnum, nefndum og ráðum KÍ og aðildarfélaga til að styrkja fólk í störfum sínum og hins vegar sameiginlega fræðslu fyrir trúnaðarmenn um hlutverk þeirra, helstu hagsmunamál stéttarinnar og það sem er ofarlega á baugi hverju sinni. Fræðslunefndin vinnur nú að undirbúningi þessa, en hana skipa Aðalheiður Steingrímsdóttir og Hafdís D. Guðmundsdóttir frá KÍ, Elín Anna Ísaksdóttir FT, Fjóla Þorvaldsdóttir FL, Guðbjörg Ragnarsdóttir FG, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir FF og Ingibjörg Kristleifsdóttir sem er fulltrúi allra stjórnendafélaganna (FS, FSL, SÍ). Markmiðið...
Tvær allmerkilegar skýrslur litu dagsins ljós nýlega. Annars vegar svokölluð Hvítbók og hins vegar Úttekt á stærðfræðikennslu í framhaldsskólum. Í Hvítbók er því af nokkurri skynsemi haldið fram að til þess að ná settum markmiðum um bættan árangur í skólakerfinu skuli ráðast í fáar en markvissar aðgerðir. Í Hvítbók kemur fram að meðalnemandi lýkur stúdentsprófi á 4,1 ári og lokaprófi af starfsbrautum á 4,7 árum. Einungis 44% nemenda hafa lokið prófi úr framhaldskóla sex árum eftir innritun og hlutfall eldri nemenda í framhaldsskólum er hátt. Nemendur í dagskólum framhaldsskóla eru 30-40% fleiri en vera ætti miðað við fjölda í árgöngum á framhaldsskólaaldri. Það þýðir að námsframvinda nemenda í framhaldsskóla er hæg. Úttekt á stærðfræ...
Reykjavíkurborg hefur birt niðurstöður PISA 2012 úr skólum eftir að úrskurðarnefnd um upplýsingamál sagði það skylt. Niðurstöður úr PISA og öðrum alþjóðlegum rannsóknum geta átt þátt í því að beina athygli okkar að sterkum hliðum íslensks skólakerfis og að ýmsum vanda. Þær geta verið tilefni til að spyrja vel ígrundaðra spurninga um hvernig við getum gert góðan grunnskóla enn betri. En PISA hefur margar takmarkanir. PISA er fyrst og fremst stöðumynd af hæfni 15 ára nemenda í einu landi til að svara tilteknum spurningum samanborið við nemendur í öðrum löndum og þetta gert á þriggja ára fresti. PISA gefur ekki svör við ástæðum munar á löndum á þeim sviðum sem mælingin tekur til. PISA tekur ekki tillit til markmiða skólastarfs í einstökum l...
Í nýlegri skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis, Rekstrarstaða og reiknilíkan framhaldsskóla (febrúar 2014), kemur meðal annars fram að rekstrarstaða framhaldsskólanna hafi versnað mjög á síðustu árum og halli myndast hjá flestum þeirra. Ennfremur kemur fram í skýrslunni að þar sem fjárlög ársins 2014 miða við að heildarfjárveiting til málaflokks framhaldsskóla lækki um 3,1% frá árinu 2013 sé fyrirséð að vandi skólanna muni enn aukast á þessu ári ef ekkert verður að gert. Orðrétt segir í skýrslunni: „Mikilvægt er að [mennta- og menningarmála]ráðuneytið bregðist tafalaust við bágri rekstrarstöðu framhaldsskólanna og stuðli með skýrri stefnu og forgangsröðun að auknu samræmi milli fjárveitinga og þeirrar þjónustu sem skólarnir eiga að ve...
Í fréttum var um daginn greint frá nýafstöðnum kosningum í Norður-Kóreu. Þetta virtust hafa verið góðar og friðsamlegar kosningar og úrslitin ánægjuleg, alla vega var fólkið á sjónvarpsskjánum hið brosmildasta. Ekki er verið að flækja málin að óþörfu þarna austur frá, það er einn í kjöri í hverju kjördæmi og leiðtoginn sömuleiðis. Enda ríkir gríðarleg ánægja með hann, eins og sést á því að hann fékk glimrandi kosningu, 100%, og því engin ástæða til að hafa fleiri í kjöri. Það myndi bara auka kostnað og valda óþarfa argaþrasi. Nei, það er miklu skilvirkara, ódýrara og þægilegra að sem fæstir séu að vafstra í ákvarðanatöku fyrir fjöldann, sem venjulega hefur heldur ekki kynnt sér málin nægilega vel til að taka réttar og skynsamlegar ákvarð...