is / en / dk

B deild 2018.

Vísindasjóður FF og FS skiptist í tvær deildir, A deild og B deild. Markmið sjóðsins er að auka tækifæri félagsmanna til framhalds- og endurmenntunar. Tekjur sjóðsins eru 1,72% kjarasamningsbundið framlag launagreiðenda af dagvinnulaunum sjóðfélaga. Uppistaðan í B deild er tæplega 1/6 af 1,5% framlagi launagreiðanda, fyrndar upphæðir í A deild og 0,22 % viðbótarframlag launagreiðanda.

 

Réttindi stofnast þegar viðkomandi félagi í FF eða FS hefur greitt iðgjöld í sjóðinn í 6 mánuði samfellt. Einungis virkir sjóðfélagar eiga rétt á styrk úr sjóðnum. Endurmenntun sem hefst og fer fram eftir að félagi hefur áunnið sér rétt í B deild og fellur að öðrum reglum sjóðsins er styrkhæf.

Hlutfallsleg réttindi: Réttindi í B deild eru miðuð við starfshlutfall.

Launalaust leyfi: Félagsmaður sem fer í launalaust leyfi og nám getur viðhaldið réttindum sínum enda haldi hann félagsréttindum sínum í FF eða FS og iðgjald hafi sannanlega borist sjóðnum. Umsóknir eru ekki afgreiddar fyrr en félagsmaður er kominn aftur til starfa og orðinn fullgildur sjóðfélagi á ný.

Fæðingarorlof: Félagsmaður sem fer í fæðingarorlof getur viðhaldið félagsréttindum sínum í sjóðnum enda haldi hann félagsréttindum sínum í FF eða FS og hluti iðgjalda renni til sjóðsins. Til þess að viðhalda réttindum sínum þarf félagsmaður sannanlega að greiða í sjóðinn meðan á fæðingarorlofi stendur.

Félagsmaður þarf að vera sjóðfélagi þegar sótt er um styrk, þ.e. réttindi falla niður þegar iðgjöld hætta að berast sjóðnum.

Hámarksúthlutun úr B deild eru kr. 500.000 á fjögurra ára tímabili. Styrkir til mismunandi verkefna eru bundnir við ákveðnar fjárhæðir innan þess ramma, sjá nánar hér á eftir.

 

Framhaldsnám á háskólastigi er styrkhæft (ECTS einingar). Eingöngu er miðað við viðurkennda skóla. Sjóðstjórn metur hvort námið er styrkhæft eða jafngilt háskólanámi.

Réttindanám, þ.e. nám sem þarf til að ljúka lágmarks prófgráðu sem gefur kennsluréttindi (BA, BS gráður), telst ekki endur- eða viðbótarmenntun og er því ekki styrkhæft. Nám á framhaldsskólastigi og starfsréttindanám (t.d. leiðsögunám) er ekki styrkhæft. Um slíkt er hægt að sækja í A-deild.

Veittir eru styrkir vegna ráðstefna / námskeiða erlendis og skólaheimsókna hópa erlendis. Sjóðfélagar, sem hljóta námsorlof, geta sótt um styrk vegna aukakostnaðar. Sjóðurinn tekur ekki þátt í að styrkja Nordplus, Leonardo, Comeniusarverkefni eða samsvarandi verkefni.

Styrkur er aldrei hærri en reikningar fyrir útlögðum kostnaði hljóða upp á. Kvittanir vegna leigubíla, matsölustaða, aðgöngumiða að söfnum, leikhúsum o. fl. eru ekki nothæfar. Ferðakostnaður innanlands vegna endurmenntunar erlendis er styrkhæfur, þó aldrei umfram hámarksstyrk. Kvittanir mega ekki vera eldri en 12 mánaða.

Umsókn er synjað ef 12 mánuðir eru liðnir frá því styrkhæfu verkefni eða námi lauk.

 

Sótt er um í gegnum Mínar síður á heimasíðu KÍ að endurmenntun lokinni (eða með því að senda sjóðnum útfyllt umsóknareyðublað, sem nálgast má á heimasíðu KÍ). Umsækjandi fær staðfestingu á að umsókn hafi skilað sér með því að á skjáinn koma skilaboð með afgreiðslunúmeri umsóknarinnar. Með umsókn skulu berast tilskilin gögn ásamt kostnaðaryfirliti í viðhengi um sundurliðuð útgjöld (athugið að nota ekki íslenska stafi, kommur eða bil í heiti viðhengis). Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina nákvæmlega til hvers styrknum er varið.

Ef aðrir styrkja verkefnið fjárhagslega eiga þær upplýsingar að fylgja með umsókn, t.d. vinnuveitandi, Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara (SEF), fagfélög, mennta- og menningarmálaráðuneytið eða aðrir, enda hefur það áhrif á úthlutun úr sjóðnum. Óskað er eftir því að umsækjendur taki fram hvert starfshlutfall þeirra er, ef það er hærra en ráðningarsamningur kveður á um. Þetta á ekki við þá sem eru í 100% stöðu.

Umsóknarfrestir í B deild eru: 15. janúar, 15. mars, 15. maí, 15. september og 15. nóvember.

 

Styrkir eru greiddir þegar öll viðeigandi gögn hafa borist sjóðnum. Greiðslur fara fram að afloknu verkefni gegn framvísun frumrita reikninga (á pappír eða rafræn) og annarra gagna sem sýna að styrkurinn hafi nýst til þess sem honum var ætlað. Hægt er að sækja um styrk vegna skólaheimsóknar og sýningar um leið og greiðslukvittun og gild gögn liggja fyrir. Sjá nánar reglur um einstaka styrki hér á eftir. Styrkir eru ekki greiddir í áföngum.

Eingöngu eru veittir styrkir út á frumeintök reikninga, kvittana eða annarra gagna sem stíluð eru á umsækjanda sjálfan. Ekki er hægt að framvísa gögnum sem stíluð eru á maka eða annan aðila.

Umsækjendum um styrk vegna ráðstefna, námskeiða og sýninga erlendis er bent á kynna sér vel þær reglur sem gilda um skil á frumgögnum og staðfestingum sem hér fara á eftir. Það er á ábyrgð umsækjanda sjálfra að afla góðra og gildra gagna.

Styrkfé má aldrei nota til að mæta útgjöldum sem félagsmanni ber að fá eða fær greiddan af vinnuveitanda eða öðrum aðila.

 

B deild samanstendur af fjórum undirdeildum:
 

 1. Loknar ECTS einingar.
 2. Skólaheimsóknir.
 3. Einstaklingsstyrkir (námskeið, ráðstefna, sýning).
 4. Námsorlof.
   

Mismunandi hámark styrkupphæðar er í hverri undirdeild fyrir sig en heildarupphæð styrkja í B deild má aldrei fara yfir 500.000 kr. á hverjum fjórum árum.

 

1.  EININGABÆRT NÁM - ECTS

Félagsmaður sem sækir háskólanám eða sambærilegt nám vegna viðbótar- eða endurmenntunar sem stjórn metur styrkhæft, getur sótt um styrk vegna þess náms. Styrkurinn er 5.000 krónur á hverja staðna ECTS, að hámarki 60 ECTS, eða kr. 300.000 á hverjum fjórum árum.

Með umsókn skal skila vottorði frá viðkomandi skólastofnun sem staðfestir námsleið og fjölda lokinna eininga. Námið þarf að hafa farið fram á síðustu tveimur árum.

 

2.  SKÓLAHEIMSÓKNIR HÓPA ERLENDIS

Styrkir vegna skólaheimsókna hópa erlendis eru eingöngu veittir vegna ferða sem skipulagðar eru fyrir hópa kennara innan sama skóla/vinnustaðar. Umsóknum um styrki vegna ferða sem eru skipulagðar af aðilum/félögum utan skóla verður hafnað. Skólaheimsóknir skipulagðar af einstaklingum sem fara á eigin vegum eru ekki styrktar.

Dagskrá skólaheimsókna skal ná yfir tvo heila daga og að minnsta kosti tveir skólar skulu heimsóttir.

Skipulag ferðar skal borið undir sjóðstjórn fyrirfram í þeim tilgangi að fá staðfestingu sjóðstjórnar á styrkhæfi viðkomandi skólaheimsóknar. Sjóðsstjórn metur hvort skólaheimsókn er styrkhæf. Hafi sjóðstjórn ekki staðfest styrkhæfi skólaheimsóknar fyrirfram verður umsókn hafnað.

Til að hægt sé að meta styrkhæfi umsóknar skóla þarf sjóðnum að berast:

 1. Dagskrá fyrirhugaðrar ferðar.
 2. Staðfesting frá forsvarsmönnum skóla erlendis þar sem kemur fram að tekið verði á móti hópnum.
 3. Listi yfir sjóðfélaga sem hyggjast fara í viðkomandi ferð.
   

Æskilegt er að framangreindar upplýsingar berist sjóðnum með góðum fyrirvara, a.m.k. 3 mánuðum fyrir brottför.

Vinsamlegast takið fram ef aðrir aðilar styrkja verkefnið því þeir styrkir dragast frá styrk Vísindasjóðs FF og FS.

Styrkur vegna skólaheimsókna er að hámarki kr. 130.000, samkvæmt starfshlutfalli. Styrkur verður aldrei hærri en reikningar fyrir útlögðum kostnaði hljóða upp á meðan skólaheimsókn varir.

Félagsmaður sækir um á Mínum síðum og skilar með umsókn gildum reikningum vegna ferðakostnaðar og gistingar ásamt kostnaðaryfirliti.

Kvittanir vegna leigubíla, matsölustaða, aðgöngumiða að söfnum, leikhúsum o.fl. eru ekki nothæfar í þessu sambandi. Ferðakostnaður innanlands er styrkhæfur, þó aldrei umfram hámarksstyrk.

Styrkhæf útgjöld eru ferðakostnaður og gisting meðan skólaheimsókn stendur (hámark 5 gistinætur).

Að ferð lokinni skal skipuleggjandi ferðar og einn ábyrgðarmaður skila inn endanlegum og staðfestum lista yfir þá sem fóru í viðkomandi ferð og staðfestingu á að heimsóknirnar hafi farið fram.

Tvö ár þurfa að líða milli skólaheimsókna, miðað er við greiðsludagsetningu síðustu úthlutunar félagsmanns til skólaheimsóknar.

 

3.  EINSTAKLINGSSTYRKUR: NÁMSKEIÐ, RÁÐSTEFNA

Námskeið eða ráðstefna sem stendur að lágmarki í 2 daga eru styrkhæf í sjóðnum ásamt skóla- eða skráningargjöldum við viðurkennda háskóla erlendis. Styrkupphæð getur verið allt að kr. 250.000 á hverjum tveimur árum. Miðað er við greiðsludagsetningu síðustu úthlutunar. Rétt er að ítreka að hámarksstyrkur úr sjóðnum getur þó aldrei orðið hærri en kr. 500.000 úr B deild á hverjum fjórum árum.

Ráðlagt er að sækja um vilyrði fyrir styrk til sjóðstjórnar áður en farið er á námskeið eða ráðstefnu erlendis.

Styrkir eru veittir vegna:

 1. Ferðakostnaðar (til og frá ráðstefnustað / menntastofnunar).
 2. Gistingar þann tíma sem ráðstefna/námskeið stendur.
 3. Ráðstefnugjalda / námskeiðsgjalda.
   

Ef sótt er um styrk vegna ferðakostnaðar skal farseðill/reikningur fyrir flugi og/eða staðfesting ferðakostnaðar fylgja umsókn.

Ef sótt er um styrk vegna gistingar skal frumrit reiknings frá gististað fylgja með styrkumsókn og skal reikningur/kvittun vera á nafni umsækjanda. Að hámarki eru greiddar 5 gistinætur.

Umsækjendum er bent á að biðja sérstaklega um frumrit reiknings, með kvittun eða lausa kvittun fyrir greiðslu en rafrænar kvittanir eru einnig gildar. Athugið að staðfesting á bókun er að öllu jöfnu ekki jafnframt reikningur.

Ef sótt er um styrk vegna ráðstefnugjalds/námskeiðsgjalds skal frumrit reiknings fylgja með styrkumsókn. Umsækjendum er bent á að biðja sérstaklega um frumrit reiknings með kvittun eða lausa kvittun fyrir greiðslu og getur hún verið annað hvort á pappír eða rafræn.

Öllum umsóknum skal fylgja þátttökustaðfesting og/eða aðgangspassi að ráðstefnu (frumgagn) og/eða yfirlýsing um að námskeið hafi verið sótt.

Minnt er á að taka fram í umsókn ef aðrir aðilar styrkja verkefnið því þeir styrkir dragast frá styrk Vísindasjóðs FF og FS.
 

Einstaklingsstyrkur: sýning

Styrkur til að fara á sýningu, s.s. Bett, World Skills eða sambærilega, er veittur einu sinni á tveggja ára fresti. Miðað er við greiðsludagsetningu síðustu úthlutunar. Hámarksstyrkur er kr. 100.000 og gilda að öðru leyti sömu reglur og um ráðstefnur og námskeið erlendis.

 

4.  NÁMSORLOF

Styrkur vegna orlofs í heilt ár, þar sem styrkþegi er við nám á Íslandi, er að hámarki kr. 300.000.

Styrkur vegna orlofs í heilt ár, þar sem styrkþegi er við nám erlendis, er að hámarki kr. 400.000.

Sjóðstjórn er heimilt að reikna styrkinn hlutfallslega miðað við lengd orlofs og samspil námstíma hér heima og erlendis. Umsóknir má senda inn við upphaf orlofsárs og verða styrkir greiddir þegar námsorlofsnefnd hefur upplýst sjóðinn um orlofsþega viðkomandi starfsárs. Umsækjendur skila staðfestingu frá námsorlofsnefnd og kvittun fyrir greiðslu skólagjalda.

Sækja þarf um styrk vegna námsorlofs innan 12 mánaða frá því að orlofi lýkur.

 

 

Ef kostnaðaryfirlit fylgir innsendum gögnum á Mínum síðum gengur fljótar og betur að afgreiða umsókn. Best er að hafa gögnin númeruð og í þeirri röð sem þau koma fyrir í yfirlitinu. Á Mínum síðum er boðið upp á rafrænt kostnaðaryfirlit til útfyllingar með umsókn.

Til að sjóðurinn nýtist sem best er eðlilegt að hafa í heiðri þá reglu að upprunaleg gögn, frumgögn og staðfestingar, liggi til grundvallar greiðslu styrkja og sjóðurinn hafi í sinni vörslu viðurkennd bókhaldsgögn.

Með vinsemd,
Stjórn Vísindasjóðs FF og FS:

Ólafur Þórisson, MS formaður
Jón Ragnar Ragnarsson, MH
Kolbrún Kolbeinsdóttir, TS

Varamenn:
Gísli Þór Sigurþórsson, MS
Dröfn Viðarsdóttir, FVA

4. janúar 2018

Útgefandi:
Vísindasjóður FF og FS, Laufásvegi 81, 101 Reykjavík
sími 595 1111, netfang: visffogfs@ki.is
Ábyrgðarm.: Sjóðstjórn

 

 

 

UM SJÓÐINN

 • Námskeið, ráðstefnur, skólagjöld, bækur, framhaldsn&aacut...
 • Umsóknir og úthlutunarreglur. Hverjir eiga rétt? Umsóknir á M&...
 • Markmið sjóðsins, stjórn, netfang.
 • Úthlutunarreglur sjóðsins voru samþykktar óbreyttar á sa...
 • A deild 2018.
 • B deild 2018.